Kommunesamanslåinga mellom Odda, Jondal og Ullensvang betyr at tre kommunale organisasjonar skal bli til ein.

Arbeidet i samanslåingsprosjektet har til no vore organisert i hovedarbeidsgrupper og underarbeidsgrupper. No er hovudadministrativ struktur vedteken i fellesnemnda, og kommunalsjefane er på plass.

Vidare arbeid med samanslåinga vil skje sektorvis, arbeidsgruppene vil følgje same organisering som vedteken hovudstruktur og kommunalsjefane vil leia arbeidet i sin sektor.

Ny prosjektorganisering frå 1. februar 2019

Politiske arbeidsgrupper

09.02.18 hadde Fellesnemnda val av politiske medlemmer til dei politiske hovudarbeidsgrupper på sakslista. Fellesnemnda fekk framlegg om representantar basert på innspel frå gruppeleiarane i dei einskilde kommune-/heradstyre.
Politisk hovudstruktur og politisk reglement
 • Nils Petter Freim, Odda, Politikar
 • Ingvild Hauso, Ullensvang, Politikar
 • Elin Eide Brattabø, Jondal, Politikar - leiar
Statlege arbeidsplassar
 • Terje Kollbotn, Odda, Politikar - leiar
 • Reidun Haugen Dalseth, Jondal, Politikar
 • Kåre Grønsnes, Ullensvang, Politikar
RV. 13 og vegsambandet Odda Jondal
 • Olav Magnus Hammer, Jondal, Politikar - leiar
 • Hildegunn Espe, Ullensvang, Politikar
 • Erlend Nævdal Bolstad, Odda, Politikar
Her finn du oversikt over rapportar, referat og anna informasjon frå dei politiske arbeidsgruppene. Les meir....

Koordinerte arbeidsgrupper

I arbeidet med å byggja ny kommune er det er mange oppgåver med ulik karakter. Nokre oppgåver vil vera plassert under politisk ansvar og nokre under administrativt ansvar. I tillegg vil nokre oppgåver ha både politiske og administrative element i seg, og desse oppgåvene går under såkalla koordinert ansvar.
Koordinerte arbeidsgrupper har både politiske og administrative element knytt til seg.
Dei koordinerte arbeidsgruppenen arbeider på eige mandat, med ein leiar som rapporterer til fellesnemnda etter eit fastsett rapporteringssystem. Følgjande koordinerte arbeidsgrupper er sett ned:
Kommuneplan
 • Torkjell Tolo Jondal ADM
 • Kristian Jensen Bondhus, Odda, ADM
 • Randi Karin Tveit, Ullensvang, ADM
 • Eivind Tokheim, Odda, Politikar V - leiar
 • Jørund Kvestad, Ullensvang, Politikar SP
 • Georg Kvåle, Jondal, Politikar SP
 • Per Gunnar Hamme,r Jondal, TV NITO
 • Grete Hamre, Ullensvang, TV FF
 • Dagfrid Nilsen, Odda, TV FF
Arbeidsgjevarpolitikk
 • Lill Brekke, Jondal, ADM
 • Marianne Halland, Odda, ADM
 • Eivind Gregersen, Ullensvang, ADM - kontaktpers
 • Solfrid Horne Moe, Odda, Politikar AP
 • Terje Grøtt, Jondal, Politikar SP
 • Gunnhild Jaastad, Ullensvang, Politikar SP
 • Rannveig Mannsåker, Odda, TV FF
 • Kastriot Prenga, Ullensvang, TV NSF
 • Per Gunnar Hammer, Jondal, TV NITO
Næring, samfunn og eigedom
 • Trygve Vik, Jondal, ADM
 • Magnus Steigedal, Ullensvang/Odda, ADM
 • Trygve Bolstad, Odda, Politikar AP - leiar
 • Kjellaug Hoaas Samland, Jondal, Politikar AP
 • Amund Velure, Ullensvang, Politikar AP
 • Nina Hildal, Odda, TV UDF
 • Nina N. Torsnes, Jondal, TV NSF
Økonomisk politikk og økonomireglement
 • Svein Viktor Ellingbø, Jondal, ADM
 • Anne Tove Sandal Teigenes, Odda, ADM
 • Anne Erdal, Ullensvang, ADM - leiar
 • John Opdal Odda Politikar H
 • Lars Arne Eide Jondal Politikar H
 • Inger Marie Himle Ullensvang Politikar SV
 • Kjellrun Tveisme Ullensvang TV Delta
 • Siv Digrebrekke Jondal TV FF
 • Terje Mikkelsen Odda TV UDF
Eigarskap og interkommunalt samarbeid
 • Svein Viktor Ellingbø, Jondal, ADM
 • Ole-Jørgen Jondahl, Odda, ADM
 • John Ove Rørnes, Ullensvang, ADM
 • Gunnar Moland, Odda, Politikar H
 • Magnar Sollesnes, Jondal, Politikar SP
 • Olav B. Hus, Ullensvang, Politikar SP - leiar
 • Rannveig Mannsåker, Odda, TV FF
 • Per Gunnar Hammer, Jondal, TV NITO
 • Kastriot Prenga, Ullensvang, TV NSF
Delegeringsreglement
 • Ragnvald Joakimsen, Jondal, ADM
 • Gro Bakketun, Odda, ADM
 • Trine Hilstad, Ullensvang, ADM
 • Finn Kristoffersen, Odda, Politikar AP - leiar
 • Knut Flatebø, Jondal, Politikar AP
 • Terje Bleie, Ullensvang, Politikar H
 • Siv Digrebrekke, Jondal, TV FF
 • Malgorzata Warzynska, Odda, TV NSF
 • Randi Karin Tveit Ullensvang TV NITO
Kultur og innbyggErinteraksjon
 • Lajla-Margrethe Lindskog-Lund - Politikar Jondal
 • Anna Maria Kråkevik - Politikar Odda
 • Geir Midtun - Politikar Ullensvang
 • Arnved Soldal Lund - ADM Jondal - leiar
 • Else Marie Sandal - ADM Odda
 • Ingvild Ystanes - ADM Ullensvang
 • Anita Eide Aase - Tillitsvalt Jondal
 • Nina Hildal - Tillitsvalt Odda
 • Silje Selvær - Tillitsvalt Ullensvang
Undergrupper:
 • Bibliotek
 • Kulturskule
 • Frivilligsentral
Her finn du oversikt over rapportar, referat og anna informasjon frå dei koordinerte arbeidsgruppene. Les meir....

Administrative arbeidsgrupper

Helse og omsorg:

 • Torbjørn Reisæter, leiar

Oppvekst og utdanning:

 • Morten Vevatne, leiar

Teknikk og miljø:

 • Anton Langeland, leiar

Kultur, næring og samfunn:

 • Reidar Isdal, leiar

Stab og støttefunksjonar:

 • Magnus Steigdal, leiar
Her finn du oversikt over rapportar, referat og anna informasjon frå dei administrative arbeidsgruppene. Les meir....