Jondal, Odda og Ullensvang utgjer ein felles bu- og arbeidsregion og har samarbeid på fleire område over mange år. Som del av den nasjonale kommunereforma vedtok kommunane i 2016 å slå seg saman frå 1.1.2020. Den nye kommunen skal heita Ullensvang kommune og kommunesenteret skal vera i Odda.

 

Til grunn for samanslåingsvedtaket ligg intensjonsavtala som vart vedteken i kommunestyra i 2016. Intensjonsavtalen lyfter fram fylgjande prinsipp for samanslåinga:

 • Å skapa ein ny kommune skal vera prega av likeverd, vidsyn og forståing av kvarandre sin ståstad.
 • Den nye kommunen skal utviklast og driftast med utgangspunkt i dei tidlegare kommunane sine fortrinn og sterke sider, men og ta inn over seg utfordringane i framtida.
 • Den nye kommunen skal organiserast slik at den kan møta framtida sine utfordringar og krav til tenesteutøving til innbyggjarane på ein god måte.

 Styringsdokument og prosjektplan legg rammer for prosjektarbeidet fram mot etablering av ny kommune, og dokumentet gjev mål og retning for arbeidet med kommunesamanslåinga. Styringsdokumentet skal vera eit levande arbeidsdokument som skal justerast og oppdaterast etter kvart som ny informasjon og nye styringssignal ligg føre.

Organisasjonskart

For at prosessen med å bygga ny kommune skal opplevast som god, er rolleavklaringa viktig. Det må vera klart kva for oppgåver, ansvar og mynde som vert lagt til dei ulike funksjonane/organa i prosjektorganisasjonen.

Etter kongelig resolusjon er det fellesnemnda som vart sett ned av herads- og kommunestyra i møte den 28.08.2017 som har det overordna ansvaret for samanslåinga og leier arbeidet fram mot etablering av Ullensvang kommune. Fellesnemnda skal styra prosessen slik at ein når måla for den nye kommunen slik det kjem fram i intensjonsavtalen.

Om fellesnemnda

Fellesnemnda er det høgaste organet i Ullensvang kommune. Etter § 26 i Inndelingslova har kommunane/heradet Jondal, Odda og Ullensvang oppretta fellesnemnda til å samordne og ta seg av førebuinga av samanslåinga.

Fellesnemnda består av 19 folkevalde representantar valde av og mellom medlemene i dei tre herads- og kommunestyra; 4 representantar frå Jondal kommune, 6 representantar frå Ullensvang herad og 9 representantar frå Odda kommune. Fellesnemnda vert leia av Roald Aga Haug, ordførar i Odda kommune. Nestleiar er Solfrid Borge, ordførar i Ullensvang herad.

“Fellesnemnd er det høgaste organet i Ullensvang kommune og kan samanliknast med kommunestyret i ein kommune.”

Reglement for fellesnemnda vart vedteke av fellesnemnda 13.09.2017, sak 005/17. Endring vedteke av fellesnemnda 27.04.2018, sak 016/18.

Oversikt over fellesnemnda med vararepresentantar finn du på Odda kommune sine heimesider.

Om PSU – partsamansett utval

Jamfør Inndelingslova §26, 2. ledd og Kommunelova § 25  i Inndelingslova har kommunane Jondal, Odda og Ullensvang oppretta eit partssamansett utval som skal handsama saker som gjeld tilhøvet mellom den nye kommunen som arbeidsgjevar og dei tilsette.

Utvalet skal gi uttale i saker som vedrører overordna personalpolitiske spørsmål, retningsliner og planar i høve kommunesamanslåinga. Vedtak i PSU går vidare til fellesnemnda og vert beslutta endelig der.

“PSU kan samanliknast med administrasjonsutvalet i ein kommune. Utval med politikarar, administrasjon og tillitsvalde.”

Bilde av Partsamansett utval i Kinsarvik 05.03.17

Det er etablert eit partssamansett utval beståande av 9 politikarar (3 + 3 + 3) og 6 hovudtillitsvalde (2+2+2). Fellesnemnda utarbeider delegeringsreglement til utvalet. PSU vert leia av Jon Larsgard, ordførar i Jondal kommune. Nestleiar er Roald Aga Haug, ordførar i Odda kommune.

Oversikt over PSU – Partssamansett utval med vararepresentantar finn du på Odda kommune sine heimesider.

Om Arbeidsutvalet

Dei tre ordførarane; Jon Larsgard, Solfrid Borge og Roald Aga Haug

I tråd med §26 i Inndelingslova og med mandat frå kommune- og heradsstyra har fellesnemnda sett ned eit arbeidsutval, som har myndigheit til å gjere vedtak i enkeltsaker eller i saker som ikkje er av prinsipiell art. Arbeidsutvalet har innstillingsmynde til fellesnemnda. Arbeidsutvalet består av ordførarane i dei tre kommunane som skal slå seg saman

Meir om arbeidsutvalet

Om politiske -, koordinerte – og administrative hovedarbeidsgrupper

Sett i det store perspektivet skal prosjektet sikre to hovedinnretninger gjennom oppdraget; kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Det er sett ned arbeidsgrupper som skal delta i arbeidet med å ivareta dette. I arbeidet med å byggja ny kommune er det er mange oppgåver med ulik karakter. Nokre oppgåver vil vera plassert under politisk ansvar og nokre under administrativt ansvar. I tillegg vil nokre oppgåver ha både politiske og administrative element i seg, og desse oppgåvene går under såkalla koordinert ansvar. Ut frå ei slik inndeling av oppgåver, er arbeidsgruppene fordelt i politiske -, koordinerte -og administrative arbeidsgrupper.

Meir om arbeidsgruppene

Prosjektleiing

I samband med etableringa av Ullensvang kommune har Ingjerd Astad i KS-Konsulent as vert engasjert som prosjektleiar i den tidlege fasen av samanslåingsprosjektet. Midlertidig prosjektleiar leia prosessen fram til fellesnemnda tilsette endeleg prosjektleiar/rådmann for den nye kommunen, som ut frå planlagt rekrutteringsprosess skulle vera klar til å starte opp i august 2018. Og 1. august 2018 starta Ole-Jørgen Jondahl opp som prosjektleiar/rådmann for Ullensvang kommune.

Eg gler meg til å ta fatt på oppgåva som prosjektleiar/rådmann for Ullensvang kommune. Det er ei stor og arbeidskrevjande oppgåve som eg er audmjuk for å ta fatt på.

Dei viktigaste oppgåvene slik prosjetleiar/rådmann ser det vil vera å:

 • Foto: Synnøve Nyheim, Hardanger Folkeblad

  Følgja opp intensjonsavtale og styringsdokument.

 • Ha fokus på ein kommune der by og land skal fungera godt saman.
 • Vera tydeleg på rolla mi som prosjektleiar/rådmann for heile den nye kommunen.
 • Forankra nynorsk i leiargruppa, satsa på god opplæring og motivera til god målbruk.
 • Samarbeida tett med dei tillitsvalde.
 • Vidareføra og halda framdrift i prosjektarbeidet.
 • HR-ressurs på plass i prosjektstaben.
 • Setja hovudadministrativ struktur og leiargruppa.

Administrativ styringsgruppe

Prosjektleiar har eit tett samarbeid med rådmennene i dei tre kommunane, og desse utgjer den administrative styringsgruppa i prosjektet. Rådmennene i kommunane har ei sentral rolle i gjennomføringa av samanslåingsprosjektet, dette både ut frå sin kompetanse og det ansvar dei har i kvar sin kommune pr i dag. Samhandlinga mellom dagens kommunar / herad og samanslåingsprosjektet er avgjerande for korleis vi lukkast med byggjinga av Ullensvang kommune.  Administrativ styringsgruppe bidreg som arena for den her samhandlinga.

Prosjektleiar leier samanslåingsprosjektet og rapporterer jamnleg til fellesnemnda. Han legg til rette arbeidet i fellesnemnd, partssamansett utval og arbeidsutval – og innstiller i saker som skal handsamast i nemnd og utval. Prosjektleiar har ansvar for å koordinera prosjektet, dei ulike delprosjekta og hovedarbeidsgruppene.