Politisk og administrativ organisering

I samband med etableringa av ny Ullensvang kommune har fellesnemnda tatt stilling til kva for politisk og administrativ organisering som skal utgjera grunnlaget for den nye kommunen. Organisasjonsstrukturen – både politisk og administrativt – vil vera ramma for arbeidet med framtidig samfunns- og tenesteutvikling kor innbyggjarar og brukar blir inkludert og teke med. Ei tydeleg organisasjonsbeskriving der ansvar og mynde er tydeleggjort, legg grunnlaget for god gjennomføringsevne og ein handlekraftig organisasjon.

Ole-Jørgen Jondahl er prosjektleiar for samanslåinga av dei tre kommunane.

Rådmann si leiargruppe er klar og  tilsett etter prosess jf. Omstillingsavtalen.

Samanslåinga er organisert som eit prosjekt med fleire arbeidsgrupper.

framover

Kommunalsjefar er tilsett og arbeidet med å innplassera verksemdsleiarar er starta for fullt no i byrjinga av 2019.  Nokre av dei verksemndene som i dag er 3 eller 2 skal verta til ein, td. helsestasjon og NAV. Organisering av verksemdene og stab/støtte vert gjort i tett dialog med tillitsvalde. Målsettinga er å snarast få verksemdsleiar på plass slik at arbeidet med å sy saman ny verksemd kan handterast av verksemda; leiar, tilsette og aktuelle fagforeningar.

 

IKT drift

"Frå 2. januar vart Geir Petter Larsen leiar for IKT i Jondal, Odda og Ullensvang kvar for seg. Og frå 2020 for Ullensvang kommune.”

Beredskapskoordinator

"Stig Hope er starta opp med beredskapsarbeid i 40% stilling frå nytt år (2019) for Ullensvang kommune.”

HR-sjef

"Eivind Gregersen er tilsett som HR-sjef i Ullensvang kommune. Dette er ei sentral og spennande stilling som inngår i rådmann si leiargruppe.”