Regjeringa vil styrkje lokaldemokratiet og gjennomfører ei kommunereform. Målet er større, meir robuste kommunar med meir makt og mynde. Som del av den nasjonale kommunereforma vedtok kommunane Jondal, Odda og Ullensvang i 2016 å slå seg saman frå 1.1.2020.

 

Meir om kommunereforma:

 

Me byggjer ny kommune

For at prosessen med å bygga ny kommune skal opplevast som god, er rolleavklaring viktig. Det må vere klart kva for oppgåver, ansvar og mynde som blir lagt til dei ulike funksjonane/organa i prosjektorganisasjonen.

I starten av prosjektet var det førebuande fellesnemnd som tok det ansvar for dette arbeidet. Etter kongelig resolusjon er det no fellesnemnda, som blei sett ned av herads- og kommunestyra i møte den 28.08.2017, som har det overordna ansvaret for samanslåinga og leier arbeidet fram mot etablering av Ullensvang kommune. Dei skal styra prosessen slik at ein når måla for den nye kommunen slik dei kjem fram i Intensjonsavtala.

 

Organisasjonskart


Fellesnemnd er det høgaste organet i Ullensvang kommune og kan samanliknast med kommunestyret i ein kommune – meir om Fellesnemnda.

Partsamansett utval – PSU kan samanliknast med administrajonsutvalet i ein kommune. Utval med politikarar, administrasjon og tillitsvalde – meir om Partsamansett utval.

Arbeidsutvalet består av ordførarane i dei tre kommunane som skal slå seg saman – meir om arbeidsutvalet.

Prosjektleiing er midlertidig prosjektleiar; som leiar samanslåingsprosjektet fram til endeleg prosjektleiar blir tilsett.

Politiske -, koordinerte – og administrative arbeidsgrupper – meir om arbeidsgruppene.

 

Prosjektleiing

I den tidlege fasen av samanslåingsprosjektet er det tilsett ein midlertidig prosjektleiar. Ingjerd Astad er engasjert av politikarane gjennom KS konsulent, som er eit heileigd dotterselskap av KS (kommunesektoren sin organisasjon). Midlertidig prosjektleiar leiar prosessen fram til fellesnemnda har tilsett endeleg prosjektleiar, som i milepælsplanen skal vera klart til å starte opp i januar 2019.

 

Delegering til midlertidig prosjektleiar – vedtatt av fellesnemnd 13.09.2017:

  • Mellombels prosjektleiar innstiller i alle saker til arbeidsutval og partssamansett utval.
  • Mellombels prosjektleiar har ansvar for at alle saker som vert lagt fram, er forsvarleg greidd ut, og har ansvar for at vedtak vert sett i verk.
  • Mellombels prosjektleiar har ansvar for koordinering av politiske og administrative prosessar og sørgjer for at det fattast vedtak som sikrar naudsynt framdrift for etableringa av den nye kommunen.  
  • Mellombels prosjektleiar vert gjeve mynde til å ta avgjerder i saker som ikkje er av prinsipiell art og der slik mynde ikkje er tildelt andre.
  • Mellombels prosjektleiar har innkjøps- og ansvarsmynde innan budsjettet til fellesnemnda i samsvar med vedtekne prioriteringar, og mynde til å anta tilbod/anbod dersom slik mynde ikkje er lagt til andre nemnder eller organ og dessutan å inngå kontraktar for arbeid og leveransar.

 

 

Prosjektleiar har eit tett samarbeid med rådmennene i dei tre kommunane, og desse utgjer den administrative styringsgruppa i prosjektet.

Prosjektleiar leiar også ressursane som er tilsett i kommunesamanslåingsprosjektet i perioden fram til 2020, desse utgjer prosjektorganisasjonen: