For at prosessen med å bygga ny kommune skal opplevast som god, er rolleavklaring viktig. Det må vere klart kva for oppgåver, ansvar og mynde som blir lagt til dei ulike funksjonane/organa i prosjektorganisasjonen.

 

Prosjektleiing

I samband med etableringa av Ullensvang kommune har Ingjerd Astad i KS-Konsulent as vert engasjert som prosjektleiar i den tidlege fasen av samanslåingsprosjektet. Midlertidig prosjektleiar leia prosessen fram til fellesnemnda tilsette endeleg prosjektleiar/rådmann for den nye kommunen, som ut frå planlagt rekrutteringsprosess skulle vera klar til å starte opp i august 2018. Og 1. august 2018 starta Ole-Jørgen Jondahl opp som prosjektleiar/rådmann for Ullensvang kommune.

Eg gler meg til å ta fatt på oppgåva som prosjektleiar/rådmann for Ullensvang kommune. Det er ei stor og arbeidskrevjande oppgåve som eg er audmjuk for å ta fatt på.

Dei viktigaste oppgåvene slik prosjetleiar/rådmann ser det vil vera å:

  • Foto: Synnøve Nyheim, Hardanger Folkeblad

    Følgja opp intensjonsavtale og styringsdokument.

  • Ha fokus på ein kommune der by og land skal fungera godt saman.
  • Vera tydeleg på rolla mi som prosjektleiar/rådmann for heile den nye kommunen.
  • Forankra nynorsk i leiargruppa, satsa på god opplæring og motivera til god målbruk.
  • Samarbeida tett med dei tillitsvalde.
  • Vidareføra og halda framdrift i prosjektarbeidet.
  • HR-ressurs på plass i prosjektstaben.
  • Setja hovudadministrativ struktur og leiargruppa.

Administrativ styringsgruppe

Prosjektleiar har eit tett samarbeid med rådmennene i dei tre kommunane, og desse utgjer den administrative styringsgruppa i prosjektet. Rådmennene i kommunane har ei sentral rolle i gjennomføringa av samanslåingsprosjektet, dette både ut frå sin kompetanse og det ansvar dei har i kvar sin kommune pr i dag. Samhandlinga mellom dagens kommunar / herad og samanslåingsprosjektet er avgjerande for korleis vi lukkast med byggjinga av Ullensvang kommune.  Administrativ styringsgruppe bidreg som arena for den her samhandlinga.

Prosjektleiar leier samanslåingsprosjektet og rapporterer jamnleg til fellesnemnda. Han legg til rette arbeidet i fellesnemnd, partssamansett utval og arbeidsutval – og innstiller i saker som skal handsamast i nemnd og utval. Prosjektleiar har ansvar for å koordinera prosjektet, dei ulike delprosjekta og hovedarbeidsgruppene.