Vedtekter barnehage

For Ullensvang kommunen som eigar av barnehagane er det viktig å utforma vedtekter for drift av barnehagane. Det vil skapa meir føreseielege vilkår for drift, og for foreldra/føresette. Vedtekter har vore …

Næringssjef er på plass

Inge Håvard Aarskog starta 23. september som næringssjef i Ullensvang kommune. Næringssjef er kommunen sin kontaktperson for næringslivet i kommunen. Næringssjefen skal vera eit koordineringspunkt mellom kommune og næringsaktørar, og …

Myndigheit og oppgåvefordeling i eigedomsskattesaker.

Rollar – kven gjer kva? Kommunestyret: årleg vedtak om eigedomsskatt utskrivingsalternativ skattesats/promillesats antal terminar for innbetaling mogeleg fritak etter eigedomsskattelova § 7 vedta eigedomsskattevedtekter velja medlemmer til sakkunnig nemnd og …

Fritak frå eigedomsskatt

Fritak etter eigedomsskattelova § 5 Nokre eigedomar skal ha fritak for eigedomsskatt i samsvar med eigedomsskattelova (esktl.) § 5. Døme: kommunale- og statlege eigedomar, kyrkjer, helseforetak, eigedom som vert driven …