Kommunesamanslåinga mellom Odda, Jondal og Ullensvang betyr at tre kommunale organisasjonar skal bli til ein.

 

I arbeidet med å byggja ein ny kommune er det er mange oppgåver av ulik karakter. Nokre oppgåver vil vera plassert under politisk ansvar og nokre under administrativt ansvar. I tillegg vil nokre oppgåver ha både politiske og administrative element i seg, og desse oppgåvene går under såkalla koordinert ansvar.

Det er lagt til grunn at samanslåingsprosessen for Ullensvang kommune skal organiserast som eit prosjekt med fleire delprosjekt – arbeidsgrupper – med eit felles overordna mål; “Å skapa ein ny, livskraftig og attraktiv kommune i Hardanger”

Meir informasjon om medlemer i dei ulike gruppene, nedsette undergrupper, prosjektrapporter og liknanade finn du her for kvar av dei tre hovudarbeidsgruppene: