60% prosjektstilling ved “Muligheten”

60% prosjektstilling ved “Muligheten” i perioden 01.01.2020-31.12.2020

NAV Ullensvang har ledig kommunal stilling som arbeids- og aktivitetsleiar vedaktivitetssenteret «Muligheten» i perioden 01.01.2020-31.12.2020. Stillinga er eige prosjekt i Ullensvang kommune og kan verta forlenga.

Oppgåver knytt til stillinga som aktivitetsleiar::

 • Organisera og vidareutvikla tilbodet innanfor gjeldande lover og reglar.
 • Motivera brukarane til arbeidsretta aktivitet og jobbsøking.
 • Samarbeid med jobbsjansen og TUKI prosjektet om etablering av nye arbeidsplassar for målgruppa i tråd med politiske føringar.
 • Samarbeida med kommune, privatpersonar og lokalt næringsliv om aktuelle arbeidsoppgåver.
 • Budsjett og økonomioppfølging for tenesta, herunder fakturering av oppdrag.
 • Individuell brukaroppfølging
 • Arbeidsoppgåvene krev at søkjar har god helse
 • Førarkort klasse b

Me ynskjer at du har:

 • Relevant høgskuleutdanning innan helse, pedagogisk eller sosialfag, og evne til praktisk oppgåveløysing og organisering av tilbodet,.
 • Evne til sjølvstendig og systematisk arbeid
 • Evne til å motivera og leggja til rette for at einskildpersonar kan nytta si kompetanse til relevante arbeidsoppgåver.
 • Erfaring frå tilsvarande arbeid
 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne

Me ynskjer at du er:

 • Fleksibel, løysingsorientert og har evne til å arbeide i team
 • Oppteken av å skape god dialog og relasjon med brukaren
 • God til å motivere og skape tryggleik og mestringskjensle for deltakarane.
 • Det vert lagt stor vekt på personleg eigenskapar til stillinga.

Me kan tilby:

 • Spanande, utfordrande og varierte arbeidsoppgåver
 • Tilsetjing i kommunal stilling og løn etter avtale
 • Fleksibel arbeidstid

Arbeidsstad: Kinsarvik

Kontaktinformasjon

Tenesteleiar for Nav og flyktningtenesta Ingvild Sperrevik mob 97 09 87 64

ingvild.sperrevik@ullensvang.kommune.no

Søknadsfrist: 08.12.2019

Søknad merka St.nr. 19/904 sender du her.