3 stillinger à 100% sjukepleiar ved Bokko bo- og behandling.

Søk på stilling

Saksnr.

 • 19/1149-2019016803
 • 2019016803

3 stillinger à 100% sjukepleiar ved Bokko bo- og behandling.

Vi ynskjer oss nye kollegaer og tenkjer at der er deg vi vil jobba med! Er du sjukepleiar og har lyst på ein kjekk, utfordrande og spanande jobbkvardag?

På Bokko bo- og behandling har vi 32 plassar fordelt på 4 avdelingar. Vi har langtids- og korttidsplassar, rehablilitering og rom for lindarande behandling. Som sjukeplaier vil du har ansvar for dei ulike pasientgruppene. Vi gir og helsehjelp til pasientar med behov for eit større omsorgsnivå etter utskriving frå helseføretaka. Arbeidsdagen har mange ulike oppgåver.

Hovudarbeidsoppgåver for stillingane:

 • Utføring og oppfølging av sjukepleierfaglege prosedyrer.
 • Oppfølgjing av vedtak.
 • Legevisitt og oppfølgjing etter denne.
 • Dokumentasjon og ajourhald i elektronisk pasientjournal.
 • Internundervisning og rettleiing
 • Vurdera behov for sjukepleie og formidla dette munnleg og skriftleg
 • Bidra til kvalitetsutvikling, helse, miljø og sikkerhetsarbeid.

Personlige egenskaper:

 • Fleksibel, strukturert og effektiv.
 • Evne til å prioritera og handtera hektiske periodar og akutte situasjonar.
 • Godt humør og positiv innstilling.
 • Samarbeidsevne og kunna arbeida sjølvstendig
 • God på kommunikasjon, reflektert og ha evne til å skapa trykke relasjonar med pasientar og pårørande.
 • Meistra norsk skriftleg og munnleg.

Kvalifikasjonar for stillinga:

 • Bachelor i sykepleie
 • Kjennskap til bruk av IKT verktøy, eller ynskje om å læra dette.
 • Det vert lagt stor vekt på personleg eiegenskapar.
 • Meistra norsk skriftleg og munnleg, minimum B» nivå

Lønsvilkår:

 • Konkurransedyktige lønsvilkår. Avlønning som spesialsjukepleiar ved relevant videreutdanning (60 studiepoeng)
 • Rektrutteringsgodtgjersle på totalt 50 000,- for nye sjukepleiarar; 30 000,- ved startdato og kr. 20 000,- til om ein held fram i jobben etter eit år, jmf retningsliner for rekrutteringsgodtgjersle.
 • Godtgjersla kan bytast med fridagar tilsvarande sum eller betaling for barnehage/SFO.

Ullensvang kommune kan tilby:

 • Variert arbeid med faglege utfordringar.
 • Godt arbeidsmiljø.
 • Turnusarbeid – kvar 3. eller hver 4 helg. Ulike turnusordningar er mogeleg.
 • God pensjons- og forsikringsordning.
 • IA bedrift

Opplysningar om stillingane får du av verksemdsleiar Therese Kolltveit tlf.: 915 66 097 eller e-post therese.kolltveit@ullensvang.kommune.no

Søk på stillinga

Søknadsfrist: 11.desember 2019