Myndigheit og oppgåvefordeling i eigedomsskattesaker.

Rollar – kven gjer kva?

Kommunestyret:

 • årleg vedtak om eigedomsskatt
  • utskrivingsalternativ
  • skattesats/promillesats
  • antal terminar for innbetaling
  • mogeleg fritak etter eigedomsskattelova § 7
 • vedta eigedomsskattevedtekter
 • velja medlemmer til sakkunnig nemnd og klagenemnd for eigedomsskatt (ta stilling til skattetakstnemnd eller sakkunnig nemnd)
 • mogeleg reduksjonsfaktor (står i 10 år)
 • mogeleg kontorjustering av verdet etter at takst har stått i 10 år
 • ved særlege tilhøve avgjera at ny taksering skal skje før eller seinare enn kvart tiande år

Formannskapet:

 • kan krevje overtakst (det betyr at formannskapet klagar på taksten som er fastsatt av sakkunnig nemnd)
 • handsama søknadane om nedsetjing eller ettergjeving av eigedomsskatten ved særskilte årsaker jf. § 28 i eigedomsskattelova

Eigedomsskattekontoret:

 • årleg utskriving av eigedomsskatten
  • utarbeider eigedomsskatteliste og eigedomsskattesetlar
  • ansvar for at eigedomsskatten vert fakturert saman med øvrige kommunale eigedomsgebyr
 • utarbeider forslag til “rammer og retningslinjer for taksering”
 • motta klager på eigedomsskatt
 • vedtak om retting av utskrivingsvedtak av eige tiltak (retter faktafeil)
 • avvising av for sein klage på utskrivingsvedtak
 • vedtak om pålegg til skattytar om å gje opplysningar
 • sekretærfunksjon for nemndene (sakkunnig nemnd og klagenemnd)
 • ansvar for at nemndene får opplæring
 • kommunikasjon med heimelshavarar
 • forvalta eigedomsskattelova, halda seg oppdatert på endringar i lovverk
 • held oversikt med endringar på eigedomar og nye skatteobjekt
 • yter hjelp til økonomisjefen

Sakkunnig nemnd for eigedomsskatt:

 • vedtak om skatteplikt/ ikkje skatteplikt
 • ta stilling til takseringsmetode og vedta “Rammer og retningslinjer for taksering”
 • takstvedtak på aktuelle eigedomar
 • fyrste klageinstans på takstvedtak (retter feil ved taksten)

Klagenemnd for eigedomsskatt:

 • andre og endeleg klageinstans på takstvedtak (ta stilling til klage på takst med utgangspunkt i likskapsprinsippet og gjeldande markedsverdi ved siste alminnelege taksering)

Tilsette synfaringsmenn:

 • synfara eigedomar og koma med forslag til takst til sakkunnig nemnd