Politisk reglement

Politisk reglement for Ullensvang kommune var oppe som sak i Fellesnemnda 14. juni 2019.

Det var sett ned ei arbeidsgruppe som arbeidd fram eit framlegg tli reglement til fellesnemnda. Framlegget har i stor grad basert seg på reglementa som dei tre kommunan har i dag, og er langt på veg ganske likt det som er “standard” reglement for dei aller fleste kommunar i landet.

Reglementet inneheld 2 delar:

  • Del 1. Reglement for kommunestyret og andre utval oppretta med heimel i kommunelova §5-1.
  • Del 2. Reglement for godgjersle. Økonomiske vilkår for medlemmer av kommunestyret, formannskapet og andre styre råd og utval som kommunestyret opprettar.

Politisk reglement for Ullensvang kommune med vedtekne endringar innarbeidd: