Utlysing av stilling: Næringssjef

Det vert ledig stilling som næringssjef 01.01.20.

Tiltreding kan likevel skje tidlegare. Stillinga er plassert i sektor Kultur, næring og samfunn, med kommunalsjef Reidar Isdal som næraste overordna. Kontorstad Odda.

Ansvar:

 • gi råd til politisk og administrativ leiing i næringssaker
 • bindeledd mellom kommune og næringsliv
 • tilrettelegging og rettleiing overfor næringsdrivande
 • gi råd og rettleiing til nyetablerarar
 • delta i aktuelle næringsfora, nettverk og samhandlingsarenaer
 • aktivitet mot investorar og selskap for etablering i kommunen
 • aktivt profilere kommunen
 • prosjektarbeid/leiing, analyse og rapportering
 • utarbeide og følgje opp næringsplanen
 • kontakt med Innovasjon Norge, Stat, fylkeskommune og Akademika
 • kople saman næringslivet, kommune og Akademika
 • god samhandling med planmynde
 • sakshandsaming og utgreiing i næringssaker
 • generelle oppgåver knytt til fagfeltet.

Kvalifikasjonar:

 • relevant kompetanse på universitet/høgskule
 • erfaring frå næringslivet og næringsetablering (gjerne eigen verksemd)
 • innsikt i kommunal forvaltning og relevant lovverk
 • kunnskap om prosjektleiing og utgreiing
 • kjennskap til nasjonale/internasjonale støtteordningar/program for næringsutvikling
 • kunne tileigne seg samfunnstrendar og forsking.

Personleg eigenskapar:

 • strategisk, og evne til å omsette strategi til praksis
 • proaktiv og resultatfokusert
 • gode relasjonelle evner
 • handling- og løysingsorientert.

Opplysninger om stilling får du hos  Reidar Isdal, tlf.: 975 55 560 eller e-postadresse: reidar.isdal@ullensvang.kommune.no

Søk på stilling: https://www.odda.kommune.no/selvbetjening/

Søknadsfrist: 17.06.19