Månadsbrev prosjektleiar januar 2019

Kva har skjedd denne månaden i prosjektet?

Prosjektleiar

 • Gjennomført drøftingsmøte 5 med dei tillitsvalde og vernetenesta; administrativ organisering verksemdsnivå, særavtalar/lokale avtalar, løn- og arbeidsvilkår kommunalsjefar og verksemdsleiarar.
 • Toppleiarkonferanse saman med leiargruppene i Jondal, Odda og Ullensvang.
 • Møte i Arbeidsutvalet; ordførarane.
 • Oppstartsmøte AMU for samanslåingsprosjektet.
 • Møte med tilsette i stab/støtte.
 • Vedtak administrativ organisering verksemder – sjå eige innlegg.

Sektornivå

 • Struktur i sektorane under kommunalsjefsnivå.
 • Organisering stab/støtte.
 • Tenestemeny og kritiske område i sektorane.

HR

 • Reglement
 • Arbeidsgjevarpolitikk

Kva skjer framover?

 • Vidare arbeid med stab/støtte; tenestemeny og kritiske område.
 • Kartleggingssamtalar verksemdsleiarar i verksemder som skal slåast saman.
 • Leiarsamling 18. februar for alle leiarar i Jondal, Odda og Ullensvang.
 • Oppbygging av strukturar, rutiner og system; Visma ERP, Acos Websak pluss og Google for heile organisasjonen, planlegging av opplæring.
 • Deltaking på erfaringsseminar KS-KMD 6. – 7. februar, saman med Partsamansett utval.
 • Arbeid med profilhandbok.

Politiske saker; PSU 29. januar og Fellesnemda 8. februar:

 • Prosjektorganisering i 2019, overgong til sektoransvar.
 • Næringsorganisering i Ullensvang kommune.
 • Val av visjon-slagord for Ullensvang kommune.
 • Kommunevåpen.