Pressemelding frå Ullensvang Amatørkulturråd

Ullensvang Amatørkulturråd ble stiftet i Jondal 14. mai 2018. Rådet tar sikte på å bli en sentral aktør overfor politikere i de tre kommunene Jondal, Odda og Ullensvang og senere i Ullensvang kommune, og vil arbeide for å bistå og å styrke amatørkulturen i den nye storkommunen Ullensvang.

Pressemelding Ullensvang amatørkulturråd

 

Ullensvang Amatørkulturråd. F.v. Gunn Gravdal Elton, Svein Knutsen, Ragnhild Opedal Tveit, Angunna Handegård Trå og dagleg leiar av Amatørkulturrådet i Bergen Geir Eikenes

– Kultur er kanskje den aller viktigste bærebjelken i et velfungerende samfunn. Ved å undergrave amatørkulturen, svekker vi det sosiale engasjementet som er så livsviktig i alle små og store samfunn. Vi håper med tiden å bli et sterkt og positivt bidrag til å gjøre fundamentet i den nye kommunen så solid som mulig, blant annet ved å styrke særpreget i alle små og større bygder i den nye kommunen, sier Gunn Gravdal Elton som ønsker alle store og små amatørorganisasjoner og enkeltpersoner velkommen i den nye amatørkulturrådet.

Interimstyre:

  • Leder: Gunn Gravdal Elton
  • Sekretær: Geir Elling Eikenes
  • Medlemmer: Ragnhild Opedal Tveit, Angunn Handegård Trå og Svein Knutsen

Ullensvang Amatørkulturråd (UllA) er opprettet etter ønske fra Hordaland fylkeskommune som i Regional Kulturplan skriver: Det er ei målsetting å prøve ut etablering av lokale amatørkulturråd i samarbeid med nokre kommunar.

Amatørkulturrådet i Bergen ble opprettet i 2008 og har vært en stor suksess på vegne av det frivillige og amatørbaserte kulturlivet i byen og har i dag 300 medlemsorganisasjoner. Også i Sunnhordland er det planer om å etablere eget amatørkulturråd.

Formålet med amatørkulturrådene er å styrke det lokale kulturarbeidet, og å være en paraplyorganisasjon som skal støtte små og store kulturaktører og ivareta deres interesser. Det skal også fungere som et talerør inn mot beslutningstagere.

 

Forene kulturelle krefter

Interimstyret håper at Ullensvang Amatørkulturråd kan bidra til å gjøre sammenslåingen av Jondal, Odda og Ullensvang til en positiv prosess der vi kan forene kulturelle krefter i den omstillingsprosessen som ligger foran oss.

Arbeidet med å etablere kulturrådet, vil skje i nært samarbeid med frivilligsentralene i de tre kommunene. Mye kunnskap og nyttig erfaring er allerede hentet inn her, og vi håper vi kan være et uavhengig organ som kan arbeide side om side med frivilligsentralene.

UllA ønsker å være en støtte og samarbeidspartner for lag, organisasjoner og privatpersoner som driver med kultur. Men også for politikere, kommuneadministrasjon og bedrifter i de tre kommunene.

Vi tror kultur er nøkkelen til suksess for at sammenslåingen skal gå så smertefritt som mulig.

Kultur er en brobygger og døråpner.

Kultur kommer til å avdekke forskjellene mellom de tre kommunene, men også likhetene.

Gjennom samarbeid ved hjelp av kultur, vil vi kunne styrke særpregene ved hver bygd i den nye kommunen, og vi kan bli kjent med hverandre gjennom kulturaktiviteter.

Ullensvang Amatørkulturråd ønsker å være en positiv bidragsyter for å skape et unikt samhold blant folk via de mange lag og organisasjoner som finnes i den nye storkommunen.

 

For hva er kultur?

Kultur trenger ikke være underholdning.

Kultur trenger ikke være kunstutstillinger, teater eller musikk.

Kultur kan også være tradisjoner. Håndverk. Mat og dialekter.

Også industriarven er kultur.

 

Hardanger er en region tuftet på kultur og tradisjoner

Amatørkulturrådet ønsker å ta vare på og kartlegge alle. Ved å kartlegge det som finnes av amatørkultur i de tre kommunene, og etterhvert å bli en sterk paraplyorganisasjon, håper vi også å kunne være en vesentlig aktør i beslutningsprosesser som angår kulturfeltet.

Er du liten eller er du stor, vi håper du kan komme til oss for å få hjelp og støtte.

Vi håper også at vi kan være en formidler av kultur, og at vi på den måten kan spre det kulturelle mangfoldet som finnes i den nye storkommunen.

 

Oppgaver

Interimstyrets oppgave er først og fremst å skaffe medlemmer til et nyopprettet styre som kan være med og forvalte den fantastiske amatørkulturen som finnes i Jondal, Ullensvang og Odda. Interimstyret har vedtatt at det skal være to styremedlemmer fra Jondal, to frå Ullensvang og tre fra Odda.

Så snart styret er valgt, forhåpentligvis på neste møte 14. juni 2018, er målet å ansette en daglig leder i 20 prosent stilling. Så snart dette er klart, vil vi starte arbeidet med å spreie kunnskap om amatørkulturrådet til alle som driver med amatørkultur. Målet er at så mange som mulig blir medlem av UllA. Jo flere vi er, dess sterkere står vi.

Medlemskapet vil være gratis