Helse og omsorg – Fase 1

Hovudgruppe

Namn Kommune Rolle Funksjon i gruppa
Marit Klopstad Jondal ADM
Anne Lise Naasen Odda ADM Leiar
Torbjørn Reisæter Ullensvang ADM
Nina N. Torsnes Jondal TV NSF
Malgorzata Warzynska Odda TV NSF
Grete Hamre Ullensvang TV FF

Undergrupper:

 • Helse, kommunehelseteneste, miljøretta helsevern, offentleg helsetenester, legevakt og folkehelse
 • Fysio-/ergoterapi Kvardagsrehabilitering
 • Helsestasjon, barnevern,PPT og kommunepsykolog
 • Heimebaserte tenester, aktivitetstilbud/dagtilbud, kvardagsrehabilitering/mestring og hjelpemidler
 • Institusjonstenesta og kjøkkendrift
 • Tildelingskontor
 • Rus, og psykisk helsetenester, herunder bu- og aktivitetstilbod
 • NAV – Sosiale tenester, flyktningtenesta, Husbank
 • Tenester for funksjonshemma, bu-, aktivitets- og arbeidstilbod

 

Spørsmål eller innspel til Administrativ arbeidsgruppe for Helse og omsorg? Ta kontakt med Anne Lise Naasen – anne.naasen@ullensvang.kommune.no

 

Arbeidet i fase 1

 • Hatt 6 møter i gruppa, i tillegg møte med prosjektleiing og dei andre hovedgruppene
 • Tok tid å avklare roller mellom tilitsvald og administrasjon
 • Tok tid å avklare kva hovedgruppe som kartla dei fagfelt med ulik sektororganisering
 • Tatt litt tid å bli kjent med google, bli trygg på nytt arbeidsverktøy
 • Hovedarbeidsgruppa har gjort kartlegginga
 • Godt samarbeid
 • Valgt å sette ned underarbeidsgrupper, men har ikkje satt desse i arbeid enno
 • Oppsummert;
  • Alle har tatt ansvar og vore delaktige
  • Ei arbeidsgruppe som har vore opptatt av løysingar meir enn problem

 

Hovedmoment i fase 1:
 • Noko likt, noko ulikt – men meir likt enn ulikt
 • Er vorte godt kjend med kvarandre sine sektorar
 • Omfattar mange fagområder og mange av den nye kommunen sine tilsette

 

Helse og omsorg i dei tre kommunane:

 

Overgang til fase 2:
 • Ønsker klargjering mellom hovedgruppene ifht undergrupper
 • Skal ein ha felles prosjektmal må denne raskt på plass
 • Planlegg snarleg felles møte med alle undergruppene under Helse og omsorg 11.04.2018
 • I tillegg til overordna mandat, tydeleg bestilling til undergruppene
 • Aktiv bruk av heimesida http://ullensvang.kommune.no/
 • Ønsker stort fokus på innbyggarperspektivet, og at underarbeidsgruppene klarer å sjå heilheten inn mot ny kommune meir enn eigen opprinneleg arbeidsplass/kommune
 • Fokus på tillit mellom representantane
 • Fokus på informasjon ut i dei tre kommunane parallelt med arbeidet