Oppstartsmøte for politiske og koordinerte arbeidsgrupper

 

På møte i Fellesnemnda 09.02.2018 vart det valgt folkevalgte representanter til dei politiske og koordinerte arbeidsgruppene, jf sak 008/18.  Dei tillitsvalgte frå de tre kommunene har valgt inn sine representanter, samt prosjektleiar saman med rådmennene har sett inn dei administrative representantene.

 

Politisk arbeidsgruppe – Innbyggjarinvolvering i samanslåingsprosjektet

For at arbeidet i dei politiske og koordinerte arbeidsgruppene skulle starte opp vart det kalla inn til eit felles oppstartsmøte i Kinsarvik 06.03.18. Midlertidig prosjektleiar Ingjerd Astad innleia møte med mål for oppdraget, hovudstruktur – og mandat for arbeidsgruppene. Arbeidsgruppene sette seg så gruppevis for å konstituere seg, lage ein møteplan og setje opp ei tidsline for arbeidet i si gruppe.

 

POLITISKE ARBEIDSGRUPPER

 • Politisk hovudstruktur og politisk reglement
 • Innbyggjarinvolvering i samanslåingsprosjektet
 • Kultur og identitet i Ullensvang kommune
 • Statlege arbeidsplassar
 • RV 13 og vegsambandet Odda – Jondal
Koordinert arbeidsgruppe – Økonomisk politikk og økonomireglement

 

KOORDINERTE ARBEIDSGRUPPER

 • Kommuneplan
 • Arbeidsgjevarpolitikk
 • Næring, samfunn og eigedom
 • Økonomisk politikk og økonomireglement
 • Eigarskap og interkommunalt samarbeid
 • Delegeringsreglement