Plan for kommunikasjon

Som ein del av prosjektarbeidet fram mot etablering av Ullensvang kommune er det funne føremålsteneleg å utarbeide ein “Plan for kommunikasjon”  som legg føringar for korleis vi skal informere om arbeidet både eksternt og internt i kommunesamanslåingsprosessen.

 

Mål for kommunikasjonsarbeidet:

  1. Kommunikasjonen skal vera open, tydeleg, samordna, tilpassa og heilskapleg
  2. Kommunikasjonen skal vera basert på medverknad og forankring
  3. Digital kommunikasjon skal vera fyrsteval for alle målgrupper
  4. Alle målgrupper skal bli ivaretatt i prosessen
  5. God kommunikasjon internt skal danne grunnlag for god kommunikasjon eksternt

 

Kommunikasjonsplanen er utarbeidd for å sikra innsyn, medverknad og forankring hjå alle som er involvert eller berørt av arbeidet med kommunesamanslåinga.

 

Plan for kommunikasjon finn du her: Ullensvang kommune – Plan for kommunikasjon – vedteke i fellesnemnda 09.02.18