Medlemmer – Administrative arbeidsgrupper

For å sikra ei heilskapleg og samordna uvikling av dei ulike oppgåve- og tenesteområda i den nye kommunen vert det etablert ein struktur med administrative arbeidsgrupper med fokus på samordning og gevinstrealisering i den nye kommunen. For å få fram eit godt grunnlag for utvikling vert det etablert mindre undergrupper som kan utgreie spesifikke områder/problemstillingar. Kvar gruppe arbeider på eige mandat, med ein leiar som rapporterer til prosjektleiaren etter eit fastsett rapporteringssystem.

 

Overordna mål for arbeidsgruppene :

 • Yta og sikra gode og effektive tenester til innbyggjarane
 • Samordna fag- og tenesteområde
 • Finne gode-, innovative og effektive driftsformer
 • Fokus på digitale løysingar i alle ledd

 

Administrative arbeidsgrupper – med undergrupper:

Administrativ organisering, stabsfunksjonar og utvikling av organisasjonen

Namn Kommune Rolle Funksjon i gruppa
Reidar Isdal Jondal ADM
Ole-Jørgen Jondahl Odda ADM
Magnus Steigedal Ullensvang ADM
Rannveig Mannsåker Odda TV FF
Kjellrun Tveisme Ullensvang TV Delta
Per Gunnar Hammer Jondal TV NITO
Undergrupper:
 • Økonomi
 • HR/Personal
 • Arkiv
 • Teknologi
 • Beredskap/ROS

 

Oppvekst og utdanning

Namn Kommune Rolle Funksjon i gruppa
Olaug Værland Jondal ADM
Morten Vevatne Odda ADM
Inger Sekse Ullensvang ADM Leiar
Terje Mikkelsen Odda TV UDF
Siv Digrebrekke Jondal TV FF
Silje Selvær Ullensvang TV UDF
Undergrupper:
 • Barnehage
 • Skule
 • Vaksenopplæring
 • PPT/Logoped

 

Helse og omsorg

Namn Kommune Rolle Funksjon i gruppa
Marit Klopstad Jondal ADM
Anne Lise Naasen Odda ADM Leiar
Torbjørn Reisæter Ullensvang ADM
Nina N. Torsnes Jondal TV NSF
Grete Hamre Ullensvang TV FF
Malgorzata Warzynska Odda TV NSF
Undergrupper:
 • Helse, kommunehelseteneste, miljøretta helsevern, offentleg helsetenester, legevakt og folkehelse
 • Fysio-/ergoterapi Kvardagsrehabilitering
 • Helsestasjon, barnevern,PPT og kommunepsykolog
 • Heimebaserte tenester, aktivitetstilbud/dagtilbud, kvardagsrehabilitering/mestring og hjelpemidler
 • Institusjonstenesta og kjøkkendrift
 • Tildelingskontor
 • Rus, og psykisk helsetenester, herunder bu- og aktivitetstilbod
 • NAV – Sosiale tenester, flyktningtenesta, Husbank
 • Tenester for funksjonshemma, bu-, aktivitets- og arbeidstilbod

 

Tekniske tenester, samferdsel, landbruk og miljø

Namn Kommune Rolle Funksjon i gruppa
Sigbjørn Haugen Jondal ADM
Anton Langeland Odda ADM Leiar
Helga Helleland Ullensvang ADM
Grete Hamre Ullensvang TV FF
Torvald Kambestad Odda TV NITO
Truls Kaurin Ulseth Jondal TV UDF

 

Kultur og innbyggjarinteraksjon

Namn Kommune Rolle Funksjon i gruppa
Arnved Lund Jondal ADM Leiar
Lage T. Myrberget Odda ADM
Eva Wiberg Ullensvang ADM
Silje Selvær Ullensvang TV UDF
Truls K. Ulseth Jondal TV UDF
Nina Hildal Odda TV UDF